21 julio 2009

TUGAS STAF SOKONGAN

SENARAI TUGAS KAKITANGAN SOKONGAN
KETUA PEMBANTU TADBIR N22

1. Menyediakan Locer Order (LO) untuk pembelian.
2. Menyediakan boucer bayaran kepada pembekal.
3. Menyemak dan mengendalikan Buku Tunai sekolah.
4. Menjaga dan mengawal Peti Cash sekolah.
5. Menyedia kedatangan Dlan tugas kakitangan.

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) N17

I Mengendalikan Urusan Kewangan·
.Menyimpan Buku Kira-kira
- Akaun Wang Kerajaan
- Akaun Wang Suwa
- Akaun Wang Runcit
2, Memungut Wang /Cek (termasuk wang di Bank, Buku Resit dan Rekod Bank)· Yuran Rampaian Sekolah· Pajakan Kantin· Bayaran-bayaran lain sekolah
3. Bayaran (termasuk menyediakan boucer sekolah, cek-cek dan dokumen yang diperiukan dan jugs memastikan resit-resit bayaran diterima Berta menyimpan fail-fail boucer)· Pelbagai bayaran bil-bil sekolah· Pelbagai biasiswa· Hal-hal lain
4, Rekod-rekod Kewanngan (menyimpan perkara-perkara berikut untuk rujukan segera)· Penyata Audit· Anggaran Tahunan· Semua fail-fail mengenai urusan kewangan
5. BiasiswaMengumpul senarai murid-murid yang menerima biasiswa Biasiswa Kecil PerseketuanBiasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) Yayasan KelantanKWAPM
6. Menyediakan Boucer Tuntuan* Pemberian Bantuan Pekapita
7. Perkara-perkara Am· Membantu Pengetua dalamurusanHal-hal kerosakan, keselamatan dan kebersihan kawasan dan bangunan sekolahHal-hal penggunaan bilik darjah oleh badan-badan luar dari sekolah· Mengawasi penggunaan alatulis pejabat dan aiat jagaan kebersihan dan sebagainya· Membantu Pengetua dan Ketua Pembantu Tadbir da!am semua urusan pejabat
8. Tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengetua,Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Ko

PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN) N17
PN. CHE SOM BT CHE MAHMOOD
I Mengendalikan urusan kewangan· Menyediakan Payroll dan boucer bulanan (gaji)· Menyediakan Penyata Cukai Pendapatan Tahunan· Merekod dan menyediakan penyata potongan KWSP* Mengurus fail surat menyurat mengenai bil-bil potongan gaji· Menyediakan Laporan Harta· Menyediakan kenaikan gaji· Menyediakan Laporan Perubahan (Kew. 8) bagi Perlantikan BaruKenaikan Gaji TahunanPengesahan Jawatan PencenHal-hal lain
2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan gaji (bajet) semua guru dan staf sekolah
3. Urusan Perkhidmatan· menyediakan dokumen-dokumen pergerakan jawatan, kemasukan berpencen dan hal-hal lain· menyediakan data emis (gaji)· menyediakan data BISP
4. Penyata Bulanan* menyediakan Penyata Bulanan dengan bantuan Pembantu Tadbir Rendah dan Pembantu Am Rendah
5. Surat- menyurat dan fail* mengurus fail-fail guru dan kakitangan
6. Perkara-perkara Am· menentukan salinan-salinan surat, dokumen-dokumen serta salinan Kew. 8 dimasukan ke dalam fail berkenaan dan diberi nombor kandungan dengan sewajarnya.· Membantu Pengetua dan Ketua Pembantu Tadbir dalam semua urusan pejabat
7. Tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengetua,Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Ko

PEMBANTU TADBIR RENDAH N11
EN. CHE IBRAHIM BIN CHE MAT
1. Menaip segala surat menyurat Pengetua dan lain-lain perkara yang berhubung dengan pentadbiran sekolah
2. Membantu Pembantu Tadbir (Kewangan dan Perkhidmatan) sebagimana tugas.
3. Menjaga serta menjamin keselamatan penggunaan mesin taip, computer dan lain-lain alai dalamkeadaan balk.
4. Menjaga stok dan mengemaskini stok alat-alat taip, kertas taip dan sebagainya.
5. Menjalankan segala ke(ja yang diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya dari semasa ke semasa.
6. Menyediakan sijil-sijil.
7. Mengemaskini Papan Maklumat Pejabat
8. Menyimpan dan menganalisa rekod kehadiran guru dan staf.
9. Tugas -tugas rasmi lain yang diarahkandari semasa ke semasa oleh Pengetua,Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Ko

PEMBANTU AM RENDAH NI
PN. ROSMAWATI BT DERAMAN
YM TENGKU ISMAIL t3IN TURN LEH
I Menjalankan tugas selama 8 jam sehari dan waktunya terpulang kepada kesesuaian keadaan sekolah dengan kebenaran Pengetua.
2. Menghantar surat-surat yang diarahkan melalui pos atau tangan.
3. Mengemas bilik Pengetua dan pejabat mengikut jadual yang diatur. (Tugas ini meliputi menyapu / oakum lantai, dinding, siting, cermin tingkap dan lain-lain)
4. Merekod semua surat yang telah diminitkan.
5. Mencetak atau fotokopi siaran-siaran pejabat.
6. Mengurus dan menyelia mesin cetak (Fotostat)a. Servis dan baikib. Keselamatan dari segi penggunaanFotostat mencetak bahan-bahan berhubung dengan urusan pentadbiran bahan-bahan lain boleh dicetak mengikut bilangan yang dihadkan bahan-bahan untuk pengajaran tidak dibenarkan sama sekali
7 Menjawab panggilan telefon.
8. Mengedar surat / pekeliling untuk tindakan guru /staf sokongan yang berkenaan,
9. Menfailkan surat yang telah diambil tindakan.
10. Mengemaskini sistem fail sekolah.
11. Membantu Pembantu Tadbir dalam urusan mendepositkan wang sekolah ke dalam akaun bak sekolah dan membayar bil-bil.
12. Membuka dan menutup pejabat serta menyapu lantai bilik berkenaan pada waktu-waktu yang dikehendaki dan diarahkan oleh Pengetua.
13. Memanggil guru-guru / kakitangan / murid apabila diminta oleh Pengetua.
14. Menjalankan tugas -tugas rasmi lain yang diarahkandari semasa ke semasa oleh Pengetua,Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Ko

PEMBANTU AM RENDAH N1
EN.WAN OMAR BIN CHE YAACOB
1. Menjalankan tugas selama 8 jam sehari dan waktunya terpulang kepada kesesuaian keadaan sekolah dengan kebenaran Pengetua.
2. Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat.
3. Mengemas'dan membersih bilik cetak.
4. Mengurus berhubung dengan bekalan kertas cetak (pendua, a4) tensil dan dakwat.
5 Mengurus dan menyelia mesin cetak (Riso)a. Servis dan baikib. Keselamatan dari segi penerimaanRiso - menerima bahan untuk dicetak dengan persetujuan Pengetua / PKP
6. Menjalankan tugas -tugas rasmi lain yang diarahkandari semasa ke semasa oleh Pengetua,Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Ko

STAF SOKONGAN MAKMAL SAINS
PN. NOR AZMAMURNI BT AMINUDDEEN -PEMBANTU MAKMAL C17 (MAK. FIZIK)
EN. MD IZANI BT ISMAIL -PEMBANTU MAKMAL C 17 (MAK. KIMIA)
EN. MOHD ASRI BIN ABD RAZAK - PEMBANTU MAKMAL C17 (MAK. BIOLOGI)
EN.MAT HASIM BIN KAMALUDIN - PAR MAKMAL N1 (MAKMAL A)
EN. WAN OMAR BIN CHE YAACOB - PAR MAKMAL N1
Tugas HarlanJadual tugas staf sokongan makmal sains adalah ditetapkan oleh Pengetua. Mereka mestilah berada di bilik persediaan supaya dapat dihubungi apabila diperlukan. Tugas harian seperti berikut:
-1.1 membuka pintu dan tingkap makmal sains pada awal pagi pada hari-hari persekolahan
1.2 Memastikan keadaan makmal sentiasa bersih, ceria dan selamat.
1.3 Menyediakan peralatan dan bahan sains seperti yang dipesan oleh guru dal *u atau borang pesanan.
1.4 Memastikan semua peralatan dan bahan sains boleh berfungsi sebelum-Ekspe 'men dijalankan.
1.5 MEemelihara dan menjaga keselamatan tumbuhan dan haiwan yang dipelihara untuk eksperimen.
1.6 Melaksanakan semua langkah keselamatan dalam mengendalikan peralatan dan bahan sains.
1.7 Mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan seperti kebakaran dan kecederaan.
1.8 Membersih, menyimpan peralatan dan bahan sains setelah selesai setiap eksperimen.
1.9 Membersih meja makmal, pagan tulis, sinki dan menutup paip gas & air, kipas dan lampu setelah selesai eksperimen
1.10 Memeriksa dan menyelenggara kemudahan makmal sains termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas.
1.11 Mengawas dan membantu murid mandapatkan peralatan dan bahan sains semasa amali.
1.12 Memastikan tindakan berikut diambil selepas kerja amali yang terakhir pada setiap hari· membersih makmal sains· menutup tingkap dan mengunci bilik makmal sains· menyimpan kunci bilik makmal sains mengikut arahan Pengetua
1.13 Mengambil tindakan sewajarnya dan melapor Begets sebarang kehilangan., kerosakan atau kebocoran kepada guru sains dan Guru Kanan Sains atau Pengetua.
1.14 Menyelenggara taman sumber sains
1.15 Mengisi botol-botol reagen dengan larutan kimia, larutan indicator dan larutan lain yang sentiasa mencukupi serta menukar label dibotol reagen jika perlu.
1.16 Menyediakan carts-carts, OHP, slaid mikroskop clan tranperensi untuk pengajaran sains.1.17 Membantu pengurusan buku stok / kad stok /inventors dari semasa ke semasa.
1.18 Menjalankan tugas -tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
2. Tugas Khas Yang Perlu Dilakukan Secara BerkalaSelain daripada tugas harian, staf sokongan makmal sains juga bertanggungjawab menjalankan tugas khas seperti berikut :-
2.1 Membantu Guru Kanan Sains dan guru sains mengemaskini rekod stok.
2.2 Menyediakan reagen kimia, larutan penunjuk dan sebagainya mengikut pesanan guru sains.
2.3 Menokok larutan kimia ke dalam botol reagen clan menukarkan label pada botol reagen.
2.4 Mengubahsuai dan membuat inovasi daripada bahan terpakai supaya bofeh digunakan dalam makmal sains.
2.5 Membantu membaikpulih peralatan sains yang telah rosak.
2.6 Mengecas akumulator sertamemasang klip buaya pads dawai.
2.7 Menyelenggara mikroskop, kanta, neraca, slaid, carts, model dan sebagainya.
2.8 Menyelenggara peralatan dan bahan sains dengan selamat dan bersistem.
2.9 Membersih longkang dan sinks sertamenceriakan makmal.
2.10 Menyemak dan memastikan bahan beracun dan bahan berbahaya disimpan mengikut peraturan yang ditetapkan.
2.11 Memastikan kit pertolongan cemas serta slat mencegah kebakaran sentiasa lengkap clan berfungsi.
2.12 Menyemak dan melaporkan bahan-bahan sains yang telah tamat tempoh penggunaannya kepada guru kanan sains untuk tindakan selanjutnya.
2.13 Mencuci pets sejuk dan akuarium serta tempat-tempat memelihara binatang-binatang jika ads.
3. Tugas Khas Semasa Cuti SekolahSelain daripada meneruskan kerja-kerja harian dan tugas berkala, staf sokongan makmal juga bertanggungjawab menjalankan tugas berikut semasa cuts sekolah :-
3.1 Mengecat permukaan meja makmal sains dan peralatan sains, jika perlu.
3.2 Menyemak Ban mengemaskini stok makmal sains
3.3 Membantu Guru Kanan Sains dalam kerja menghapus kira dan pelupusan.
3.4 Membersih dan menceriakan bilik makmal sains.
3.5 Menambahbaikan Taman Somber Sains,
3.6 Membaikpulih perabot clan peralatan sains.
3.7 Menyusun semula peralatan bahan sains.

No hay comentarios.: